[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.พัทลุง เขต 2
Paperless Office พ.ศ.   
แจ้งผู้ใช้งาน เนื่องจากฐานข้อมูล My Office ปี 2563 มีปัญหา ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูล วันที่ 1 ม.ค. - 24 พ.ค. 2563 ขออภัยในความไมะสะดวก... หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   Smart Obec  
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนวัดเขาวงก์
  ผู้อำนวยการ  นางบุณณดา รักจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   2   โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
  ผู้อำนวยการ  นายยุซุบ ไหมหมาด
  ที่ตั้ง  183 ม.11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
  เบอร์โทร  074687032

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง
  ผู้อำนวยการ  นายการีม สันอี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านคู
  ผู้อำนวยการ  นายสุรศักดิ์ พรหมปลัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านควนประกอบ
  ผู้อำนวยการ  นางณัฏยา ลือกิจนา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านหน้าวัง
  ผู้อำนวยการ  นายพนัสพงษ์ ผลอ่อน
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180
  เบอร์โทร  086-298941

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนอนุบาลกงหรา
  ผู้อำนวยการ  นายสมหมาย พรหมสังคหะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านทอนตรน
  ผู้อำนวยการ  นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบ้านวังปริง
  ผู้อำนวยการ  นายบรรจง เครือทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   11   โรงเรียนบ้านต้นประดู่
  ผู้อำนวยการ  นางสายดี เกื้อสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนวัดควนขี้แรด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสุไวยะ เส็นบัตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   13   โรงเรียนวัดพังกิ่ง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาววรรณวิกา ปัญญโชติกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนวัดหวัง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.วริยา เกื้อเม่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
  ผู้อำนวยการ  นางชัญญานุช ชูเพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   16   โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน
  ผู้อำนวยการ  นางสิรินาถ จงหวัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนบ้านลานช้าง มิตรภาพ 45
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกรวิกา หนุนอนันต์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนบ้านควนโคกยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมใจ ชนะสิทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านเทพราช
  ผู้อำนวยการ  นายสุคิด นาแพง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านท่านางพรหม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 บ้านหัวหรั่ง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074-641528

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านท่าลาด
  ผู้อำนวยการ  นายอำพล ไชยวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นายทนงค์ บุญช่วย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0892981677

  
   23   โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์
  ผู้อำนวยการ  นายจักริน จันทขันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนบ้านไสนายขัน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางนงนุช อินทร์ด้วง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนวัดโพธิยาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางวรณี สุขทอง
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  เบอร์โทร  83

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.เยาวนุช หละเขียว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   27   โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
  ผู้อำนวยการ  นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านควนยวน
  ผู้อำนวยการ  นางวิไล โชคไพศาล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนวัดท่าควาย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   30   โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางรัชดา ช่วยเพ็ชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0954409897

  
   31   โรงเรียนวัดแหลมจองถนน
  ผู้อำนวยการ  นายเอกคณิต สิทธิศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   32   โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)
  ผู้อำนวยการ  นางสุประดา สุขสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   33   โรงเรียนวัดหานโพธ์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวนิตยา ฤทธิ์เลื่อน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   34   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23
  ผู้อำนวยการ  น.ส.อรนุช วงค์สวัสดิ์โสต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนวัดควนโก
  ผู้อำนวยการ  นางรัชนู เพียรดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านแหลมดิน
  ผู้อำนวยการ  นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0887814006

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายปิรยุทธ ทับทุ่ย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านท่าเชียด
  ผู้อำนวยการ  นางนงเยาว์ พิบูลย์
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074601634

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
  ผู้อำนวยการ  นายอัครพล คำคง
  ที่ตั้ง  225 หมู่ที่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
  เบอร์โทร  074601633

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปราณี ฝ้ายเส็ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   41   โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสุเมธ จุลพรหม
  ที่ตั้ง  6 หมู่ 4 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
  เบอร์โทร  074673832

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านหัวช้าง
  ผู้อำนวยการ  นายสมใจ เศษขาว
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0898847386

  
   43   โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ
  ผู้อำนวยการ  นายพงศา แสงเกื้อหนุน
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  074841840

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านควนอินนอโม
  ผู้อำนวยการ  นายอดิศักดิ์ หวัดแท่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   45   โรงเรียนบ้านด่านโลด
  ผู้อำนวยการ  นายโกวิท ลือกิจนา
  ที่ตั้ง  หมู่4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0801389813

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพนัดดา สุทธิกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง ศรีเกตุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   48   โรงเรียนวัดปลักปอม
  ผู้อำนวยการ  นางนิรันญา เสวตโสธร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม
  ผู้อำนวยการ  นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนวัดแหลมดินสอ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายพนมยงค์ ดำช่วย
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  -

  
   51   โรงเรียนบ้านท่าเนียน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางพรรณภา ขุนแพ่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   52   โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ
  ผู้อำนวยการ  น.ส.สุกัญญา เพ็งทิพย์นาง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   53   โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
  ผู้อำนวยการ  นายถาวร หนูสงวน
  ที่ตั้ง  ม.8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางลภัส สุขหอม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   55   โรงเรียนบ้านท่าวา
  ผู้อำนวยการ  นายเรืองศักดิ์ ครูอ้น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนบ้านช่องฟืน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางลักษิกา บัวเผียน
  ที่ตั้ง  131 ม.2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
  เบอร์โทร  0807131361

  
   57   โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนวัดไทรพอน
  ผู้อำนวยการ  นางวิลาวรรณ์ การนาดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   59   โรงเรียนวัดควนเผยอ
  ผู้อำนวยการ  นายธนา กาญจนะแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   60   โรงเรียนบ้านดอนประดู่
  ผู้อำนวยการ  นางณัฎชา ยักกะพันธ์
  ที่ตั้ง  73 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
  เบอร์โทร  0898779114

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนวัดหัวควน
  ผู้อำนวยการ  นายภัค ฤทธิเดช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   62   โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นางจุไรรัตน์ จำนงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
  ผู้อำนวยการ  นายถาวร หนูสงวน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนวัดโรจนาราม
  ผู้อำนวยการ  นายไอศูรย์ ทองสั้น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  980619661

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
  ผู้อำนวยการ  นางนัฐชกมล ฤทธิรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนบ้านแหลม.
  ผู้อำนวยการ  นางสุนิสา เจี้ยงเต็ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  87

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนบ้านบางมวง
  ผู้อำนวยการ  นายอุดม สุระกำแหง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนวัดพระเกิด
  ผู้อำนวยการ  นางละมัย แสงคงเรือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านม่วงทวน
  ผู้อำนวยการ  นายวรวิทย์ มัจฉา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านหารเทา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอุษา พันธุ์คีรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ
  ผู้อำนวยการ  นายนริสร์ ยืนยง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   72   โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางกรรณทิพย์ ช่วยเนียม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  872918783

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
  ผู้อำนวยการ  นายยุทธชัย แสงจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนวัดควนเพ็ง
  ผู้อำนวยการ  นายสุชาติ อ่อนรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านควนแหวง
  ผู้อำนวยการ  นายพรศักดิ์ บุญยัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนวัดโคกตะเคียน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายภัคพงศ์ หนูราช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนวัดโคกตะเคียน
  ผู้อำนวยการ  นายไพฑูรย์ ทันนิเทศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   78   โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
  ผู้อำนวยการ  นางนิรมล อินจุ้ย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา พลอยดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   80   โรงเรียนบ้านยางขาคีม
  ผู้อำนวยการ  นายคำรน เอียดประพาฬ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
  ผู้อำนวยการ  นายวีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนบ้านห้วยทราย(มิตรภาพที่ 150)
  ผู้อำนวยการ  นายภิรมย์ ไพชำนาญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   83   โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
  ผู้อำนวยการ  นางนงเยาว์ คงนาลึก
  ที่ตั้ง   399 หมู่ 7 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทุลง 93170
  เบอร์โทร  0848543614

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
  ผู้อำนวยการ  นายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร
  ที่ตั้ง  44 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074841337

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนวัดท่าดินแดง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิดาภา สมพันธุ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0819309852

  
   86   โรงเรียนบ้านน้ำตก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจาริยา เตชะวรรณโต
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  089-869532

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
  ผู้อำนวยการ  นายจรูญ ศรีก่อเกื้อ
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
  เบอร์โทร  062-225889

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว
  ผู้อำนวยการ  นายธาดา เจริญฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนบ้านโคกสัก
  ผู้อำนวยการ  นางสาววราภรณ์ เพชรมณี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนวัดลอน
  ผู้อำนวยการ  นายโชคดี มุสิกะสังข์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านต้นสน
  ผู้อำนวยการ  นางจุติมา เส็นหละ
  ที่ตั้ง  99 ม.4 ตำบลโคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
  เบอร์โทร  0862932418

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนวัดรัตนวราราม
  ผู้อำนวยการ  นายสุมารถ เงินละเอียด
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074697166

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนวัดสังฆวราราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางกัลยา ณ พัทลุง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   94   โรงเรียนวัดปัณณาราม
  ผู้อำนวยการ  นายทวี อินถิติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
  ผู้อำนวยการ  นายบุญเติม แดงช่วง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   96   โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
  ผู้อำนวยการ  นายสุนทร เกิดณรงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   97   โรงเรียนวัดนาปะขอ
  ผู้อำนวยการ  นายจำลอง เพชรมณี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนวัดโตนด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวปรีดา พรมสุด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  898779114

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนวัดนาหม่อม
  ผู้อำนวยการ  นายสุมารถ เงินละเอียด
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140
  เบอร์โทร  0887862027

  
   100   โรงเรียนบ้านปากพล
  ผู้อำนวยการ  นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.