[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.พัทลุง เขต 2
Paperless Office พ.ศ.   
แจ้งผู้ใช้งาน เนื่องจากฐานข้อมูล My Office ปี 2563 มีปัญหา ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูล วันที่ 1 ม.ค. - 24 พ.ค. 2563 ขออภัยในความไมะสะดวก... หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   Smart Obec  
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนบ้านพน
  ผู้อำนวยการ  นายพยูน พูลเกตุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   2   โรงเรียนวัดเขาวงก์
  ผู้อำนวยการ  นางบุณณดา รักจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   3   โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
  ผู้อำนวยการ  นายยุซุบ ไหมหมาด
  ที่ตั้ง  183 ม.11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
  เบอร์โทร  074687032

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านป่าแก่
  ผู้อำนวยการ  นายธาดา เจริญฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง
  ผู้อำนวยการ  นายการีม สันอี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านคู
  ผู้อำนวยการ  นายสุรศักดิ์ พรหมปลัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านควนประกอบ
  ผู้อำนวยการ  นางณัฏยา ลือกิจนา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านหน้าวัง
  ผู้อำนวยการ  นายพนัสพงษ์ ผลอ่อน
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180
  เบอร์โทร  086-298941

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนอนุบาลกงหรา
  ผู้อำนวยการ  นายสมหมาย พรหมสังคหะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านทอนตรน
  ผู้อำนวยการ  นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านวังปริง
  ผู้อำนวยการ  นายบรรจง เครือทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   13   โรงเรียนบ้านต้นประดู่
  ผู้อำนวยการ  นางสายดี เกื้อสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนวัดควนขี้แรด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสุไวยะ เส็นบัตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   15   โรงเรียนวัดพังกิ่ง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาววรรณวิกา ปัญญโชติกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนวัดหวัง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.วริยา เกื้อเม่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
  ผู้อำนวยการ  นางชัญญานุช ชูเพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   18   โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน
  ผู้อำนวยการ  นางสิรินาถ จงหวัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านลานช้าง มิตรภาพ 45
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกรวิกา หนุนอนันต์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านควนโคกยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมใจ ชนะสิทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านเทพราช
  ผู้อำนวยการ  นายสุคิด นาแพง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนบ้านท่านางพรหม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 บ้านหัวหรั่ง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074-641528

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านท่าลาด
  ผู้อำนวยการ  นางสุคนธ์ สุระกำแหง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   24   โรงเรียนวัดท่านางพรหม
  ผู้อำนวยการ  นางเพ็ญศรี แสงแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นายทนงค์ บุญช่วย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0892981677

  
   26   โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์
  ผู้อำนวยการ  นายจักริน จันทขันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านไสนายขัน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางนงนุช อินทร์ด้วง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนวัดโพธิยาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางวรณี สุขทอง
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  เบอร์โทร  83

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.เยาวนุช หละเขียว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   30   โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
  ผู้อำนวยการ  นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านควนยวน
  ผู้อำนวยการ  นางวิไล โชคไพศาล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนวัดท่าควาย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   33   โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)
  ผู้อำนวยการ  นางนิรันญา เสวตโสธร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0954409897

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนวัดแหลมจองถนน
  ผู้อำนวยการ  นายเอกคณิต สิทธิศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   35   โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)
  ผู้อำนวยการ  นางสุประดา สุขสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   36   โรงเรียนวัดหานโพธ์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวนิตยา ฤทธิ์เลื่อน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   37   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23
  ผู้อำนวยการ  น.ส.อรนุช วงค์สวัสดิ์โสต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนวัดควนโก
  ผู้อำนวยการ  นางรัชนู เพียรดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านแหลมดิน
  ผู้อำนวยการ  นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0887814006

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายปิรยุทธ ทับทุ่ย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนบ้านท่าเชียด
  ผู้อำนวยการ  นางนงเยาว์ พิบูลย์
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074601634

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
  ผู้อำนวยการ  นายอัครพล คำคง
  ที่ตั้ง  225 หมู่ที่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
  เบอร์โทร  074601633

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปราณี ฝ้ายเส็ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   44   โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสุเมธ จุลพรหม
  ที่ตั้ง  6 หมู่ 4 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
  เบอร์โทร  074673832

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนบ้านหัวช้าง
  ผู้อำนวยการ  นายสมใจ เศษขาว
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0898847386

  
   46   โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ
  ผู้อำนวยการ  นายพงศา แสงเกื้อหนุน
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  074841840

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านควนอินนอโม
  ผู้อำนวยการ  นายอดิศักดิ์ หวัดแท่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   48   โรงเรียนบ้านด่านโลด
  ผู้อำนวยการ  นายโกวิท ลือกิจนา
  ที่ตั้ง  หมู่4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0801389813

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพนัดดา สุทธิกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง ศรีเกตุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   51   โรงเรียนวัดปลักปอม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายชูชาติ จุลฉีด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม
  ผู้อำนวยการ  นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนวัดแหลมดินสอ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายพนมยงค์ ดำช่วย
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  -

  
   54   โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ.
  ผู้อำนวยการ  นายสุภาพ ถิ่นกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   55   โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ
  ผู้อำนวยการ  น.ส.สุกัญญา เพ็งทิพย์นาง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   56   โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ จรสิทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
  ผู้อำนวยการ  นายถาวร หนูสงวน
  ที่ตั้ง  ม.8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางลภัส สุขหอม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   59   โรงเรียนบ้านเกาะโคบ
  ผู้อำนวยการ  นายอำพล ไชยวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนบ้านท่าวา
  ผู้อำนวยการ  นายเรืองศักดิ์ ครูอ้น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนบ้านช่องฟืน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางลักษิกา บัวเผียน
  ที่ตั้ง  131 ม.2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
  เบอร์โทร  0807131361

  
   62   โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนบ้านโคกทราย
  ผู้อำนวยการ  นายสุชาติ ตาดทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนวัดไทรพอน
  ผู้อำนวยการ  นางวิลาวรรณ์ การนาดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   65   โรงเรียนวัดควนเผยอ
  ผู้อำนวยการ  นายธนา กาญจนะแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   66   โรงเรียนบ้านดอนประดู่
  ผู้อำนวยการ  นางณัฎชา ยักกะพันธ์
  ที่ตั้ง  73 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
  เบอร์โทร  0898779114

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนวัดหัวควน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอุษา พันธุ์คีรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นางจุไรรัตน์ จำนงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
  ผู้อำนวยการ  นายถาวร หนูสงวน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนปากพะยูน.
  ผู้อำนวยการ  น.ส.ชมภู อุปการ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนวัดโรจนาราม
  ผู้อำนวยการ  นายไอศูรย์ ทองสั้น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  980619661

  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนวัดฝาละมี
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางชัชฎาภา เตชวันโต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
  ผู้อำนวยการ  นางอิศรา ตาดทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนบ้านแหลม.
  ผู้อำนวยการ  นางสุนิสา เจี้ยงเต็ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  87

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนวัดบางขวน
  ผู้อำนวยการ  นายสมบูรณ์ กลีบโกมุท
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนบ้านบางมวง
  ผู้อำนวยการ  นายอุดม สุระกำแหง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนวัดพระเกิด
  ผู้อำนวยการ  นางละมัย แสงคงเรือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์
  ผู้อำนวยการ  นายสุชาติ อ่อนรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   79   โรงเรียนบ้านม่วงทวน
  ผู้อำนวยการ  นายวรวิทย์ มัจฉา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   80   โรงเรียนบ้านหารเทา
  ผู้อำนวยการ  นายสะอาด สามารถ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ
  ผู้อำนวยการ  นายนริสร์ ยืนยง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   82   โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางกรรณทิพย์ ช่วยเนียม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  872918783

  
ภาพสมาชิก
   83   โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
  ผู้อำนวยการ  นายยุทธชัย แสงจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนวัดควนเพ็ง
  ผู้อำนวยการ  นายชัย ขุนณรงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนบ้านควนแหวง
  ผู้อำนวยการ  นายพรศักดิ์ บุญยัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนวัดโคกตะเคียน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายภัคพงศ์ หนูราช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนวัดพรุพ้อ
  ผู้อำนวยการ  นางนัฐชกมล ฤทธิรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนบ้านควนหินแท่น
  ผู้อำนวยการ  นายภัค ฤทธิเดช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   89   โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
  ผู้อำนวยการ  นางนิรมล อินจุ้ย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา พลอยดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   91   โรงเรียนบ้านยางขาคีม
  ผู้อำนวยการ  นายคำรน เอียดประพาฬ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
  ผู้อำนวยการ  นายวีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านห้วยทราย(มิตรภาพที่ 150)
  ผู้อำนวยการ  นายภิรมย์ ไพชำนาญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   94   โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
  ผู้อำนวยการ  นางนงเยาว์ คงนาลึก
  ที่ตั้ง   399 หมู่ 7 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทุลง 93170
  เบอร์โทร  0848543614

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
  ผู้อำนวยการ  นายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร
  ที่ตั้ง  44 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074841337

  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนวัดท่าดินแดง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิดาภา สมพันธุ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0819309852

  
   97   โรงเรียนบ้านน้ำตก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจาริยา เตชะวรรณโต
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  089-869532

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
  ผู้อำนวยการ  นายจรูญ ศรีก่อเกื้อ
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
  เบอร์โทร  062-225889

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนบ้านหนองธง
  ผู้อำนวยการ  นายสุวิทย์ เจะโซะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนมิตรมวลชน 1
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางเสาวณี ไชยรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.