[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.พัทลุง เขต 2

        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนบ้านพน  รหัส  93010047
  ครู รักษาราชการแทน  นางสุชาดา หิรัญกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   2   โรงเรียนวัดเขาวงก์  รหัส  93010048
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางบุณณดา รักจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   3   โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์  รหัส  93010049
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์  รหัส  93010050
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายยุซุบ ไหมหมาด
  ที่ตั้ง  183 ม.11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
  เบอร์โทร  074687032

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านป่าแก่  รหัส  93010051
  ครู รักษาราชการแทน  นางเฉลา นพนิช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   6   โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง  รหัส  93010052
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายการีม สันอี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านคู  รหัส  93010053
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุรศักดิ์ พรหมปลัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านควนประกอบ  รหัส  93010054
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางณัฏยา ลือกิจนา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านหน้าวัง  รหัส  93010056
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายพนัสพงษ์ ผลอ่อน
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180
  เบอร์โทร  086-298941

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนอนุบาลกงหรา  รหัส  93010057
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสมหมาย พรหมสังคหะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านทอนตรน  รหัส  93010058
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านวังปริง  รหัส  93010059
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายบรรจง เครือทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   13   โรงเรียนบ้านต้นประดู่  รหัส  93010060
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสายดี เกื้อสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนวัดควนขี้แรด  รหัส  93010061
  ครู รักษาราชการแทน  นางสุไวยะ เส็นบัตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   15   โรงเรียนวัดพังกิ่ง  รหัส  93010062
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางบุณณดา รักจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   16   โรงเรียนวัดหวัง  รหัส  93010063
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาววริยา เกื้อเม่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน  รหัส  93010064
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางชัญญานุช ชูเพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   18   โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน  รหัส  93010065
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสิรินาถ จงหวัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านลานช้าง มิตรภาพ 45  รหัส  93010068
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวกรวิกา หนุนอนันต์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านควนโคกยา  รหัส  93010069
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสมใจ ชนะสิทธิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074843779

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านเทพราช  รหัส  93010070
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุคิด นาแพง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)  รหัส  93010071
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 บ้านหัวหรั่ง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074-641528

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านท่าลาด  รหัส  93010072
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายอำพล ไชยวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนวัดท่านางพรหม  รหัส  93010074
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์
  ที่ตั้ง  หมู่ ๒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  074641159

  
   25   โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์  รหัส  93010075
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายทนงค์ บุญช่วย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0892981677

  
   26   โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์  รหัส  93010076
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายจักริน จันทขันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านไสนายขัน  รหัส  93010077
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายทนงค์ บุญช่วย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   28   โรงเรียนวัดโพธิยาราม  รหัส  93010078
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางสาวอรนุช วงค์สวัสดิ์โสต
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  เบอร์โทร  83

  
   29   โรงเรียนบ้านควนหมอทอง  รหัส  93010079
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวเยาวนุช หละเขียว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   30   โรงเรียนบ้านเกาะทองสม  รหัส  93010080
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านควนยวน  รหัส  93010081
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางวิไล โชคไพศาล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนวัดท่าควาย  รหัส  93010082
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   33   โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)  รหัส  93010083
  ครู รักษาราชการแทน  นางรัชดา ช่วยเพ็ชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0954409897

  
   34   โรงเรียนวัดแหลมจองถนน  รหัส  93010085
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายเอกคณิต สิทธิศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   35   โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)  รหัส  93010086
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสุประดา สุขสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   36   โรงเรียนวัดหานโพธิ์  รหัส  93010087
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายทนงค์ บุญช่วย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   37   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23  รหัส  93010089
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวอรนุช วงค์สวัสดิ์โสต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนวัดควนโก  รหัส  93010092
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางรัชนู เพียรดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)  รหัส  93010093
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0887814006

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  รหัส  93010094
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายปิรยุทธ ทับทุ่ย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนบ้านท่าเชียด  รหัส  93010095
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางนงเยาว์ พิบูลย์
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074601634

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านพรุนายขาว  รหัส  93010096
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายอัครพล คำคง
  ที่ตั้ง  225 หมู่ที่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
  เบอร์โทร  074601633

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท  รหัส  93010097
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวปราณี ฝ้ายเส็ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   44   โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์)  รหัส  93010098
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุเมธ จุลพรหม
  ที่ตั้ง  6 หมู่ 4 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
  เบอร์โทร  074673832

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนบ้านหัวช้าง  รหัส  93010099
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสมใจ เศษขาว
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0898847386

  
   46   โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ  รหัส  93010100
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายพงศา แสงเกื้อหนุน
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  074841840

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านควนอินนอโม  รหัส  93010101
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายอดิศักดิ์ หวัดแท่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   48   โรงเรียนบ้านด่านโลด  รหัส  93010102
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายโกวิท ลือกิจนา
  ที่ตั้ง  หมู่4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0801389813

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร  รหัส  93010103
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวพนัดดา สุทธิกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)  รหัส  93010104
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสนอง ศรีเกตุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   51   โรงเรียนวัดปลักปอม  รหัส  93010105
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางนิรันญา เสวตโสธร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม  รหัส  93010152
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนวัดแหลมดินสอ  รหัส  93010153
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  -

  
   54   โรงเรียนบ้านท่าเนียน  รหัส  93010154
  ครู รักษาราชการแทน  นางพรรณภา ขุนแพ่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   55   โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ  รหัส  93010155
  ครู รักษาราชการแทน  นางสาวอารีย์ หลีโส๊ะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   56   โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ  รหัส  93010156
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวสุกัญญา เพ็งทิพย์นาง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   57   โรงเรียนบ้านเกาะหมาก  รหัส  93010157
  ครู รักษาราชการแทน  นายสนั่น แพทย์หมัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   58   โรงเรียนบ้านเกาะเสือ  รหัส  93010158
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายถาวร หนูสงวน
  ที่ตั้ง  ม.8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช  รหัส  93010159
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายเรืองศักดิ์ ครูอ้น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   60   โรงเรียนบ้านเกาะโคบ  รหัส  93010160
  ครู รักษาราชการแทน  นางสาววาสนา ทิพย์มนตรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   61   โรงเรียนบ้านท่าวา  รหัส  93010161
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายเรืองศักดิ์ ครูอ้น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนบ้านช่องฟืน  รหัส  93010162
  ครู รักษาราชการแทน  นางลักษิกา บัวเผียน
  ที่ตั้ง  131 ม.2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
  เบอร์โทร  0807131361

  
   63   โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด  รหัส  93010163
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนบ้านโคกทราย  รหัส  93010164
  ครู รักษาราชการแทน  นายสรวิศ เส็มหมัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนวัดไทรพอน  รหัส  93010165
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางวิลาวรรณ์ การนาดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   66   โรงเรียนวัดควนเผยอ  รหัส  93010166
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธนา กาญจนะแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   67   โรงเรียนบ้านดอนประดู่  รหัส  93010167
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางณัฎชา ยักกะพันธ์
  ที่ตั้ง  73 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
  เบอร์โทร  0898779114

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนวัดหัวควน  รหัส  93010168
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายภัค ฤทธิเดช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   69   โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)  รหัส  93010169
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางจุไรรัตน์ จำนงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน  รหัส  93010170
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายถาวร หนูสงวน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนปากพะยูน  รหัส  93010171
  ครู รักษาราชการแทน  นางกัลยา บวชเหตุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   72   โรงเรียนวัดโรจนาราม  รหัส  93010172
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายไอศูรย์ ทองสั้น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  980619661

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนวัดฝาละมี  รหัส  93010173
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายอุดม สุระกำแหง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   74   โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์  รหัส  93010174
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางนัฐชกมล ฤทธิรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านแหลม  รหัส  93010175
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสุนิสา เจี้ยงเต็ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  87

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนวัดบางขวน  รหัส  93010176
  ครู รักษาราชการแทน  นายกฤษดา หนูฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   77   โรงเรียนบ้านบางมวง  รหัส  93010177
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายอุดม สุระกำแหง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนวัดพระเกิด  รหัส  93010178
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางละมัย แสงคงเรือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์  รหัส  93010179
  ครู รักษาราชการแทน  นางสาวบุษกร สมประสงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   80   โรงเรียนบ้านม่วงทวน  รหัส  93010180
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายวรวิทย์ มัจฉา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านหารเทา  รหัส  93010181
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวอุษา พันธุ์คีรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ  รหัส  93010182
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายนริสร์ ยืนยง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   83   โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง  รหัส  93010183
  ครู รักษาราชการแทน  นางกรรณทิพย์ ช่วยเนียม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  872918783

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนบ้านควนนกหว้า  รหัส  93010184
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายยุทธชัย แสงจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนวัดควนเพ็ง  รหัส  93010197
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุชาติ อ่อนรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนบ้านควนแหวง  รหัส  93010198
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายพรศักดิ์ บุญยัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนวัดโคกตะเคียน  รหัส  93010199
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายไพฑูรย์ ทันนิเทศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   88   โรงเรียนวัดพรุพ้อ  รหัส  93010200
  ครู รักษาราชการแทน  นายสมคิด ทองมาก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   89   โรงเรียนบ้านควนหินแท่น  รหัส  93010201
  ครู รักษาราชการแทน  นางปวิตรา สุวิชญางกูร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   90   โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย  รหัส  93010202
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางนิรมล อินจุ้ย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร  รหัส  93010203
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายปรีชา พลอยดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   92   โรงเรียนบ้านยางขาคีม  รหัส  93010204
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายคำรน เอียดประพาฬ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านทุ่งนารี  รหัส  93010205
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายวีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนบ้านห้วยทราย(มิตรภาพที่ 150)  รหัส  93010206
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายภิรมย์ ไพชำนาญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   95   โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)  รหัส  93010207
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางนงเยาว์ คงนาลึก
  ที่ตั้ง   399 หมู่ 7 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทุลง 93170
  เบอร์โทร  0848543614

  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนอนุบาลป่าบอน  รหัส  93010208
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร
  ที่ตั้ง  44 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074841337

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนวัดท่าดินแดง  รหัส  93010209
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวจิดาภา สมพันธุ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0819309852

  
   98   โรงเรียนบ้านน้ำตก  รหัส  93010210
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวจาริยา เตชะวรรณโต
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  089-869532

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนวัดควนเคี่ยม  รหัส  93010211
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายจรูญ ศรีก่อเกื้อ
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
  เบอร์โทร  062-225889

  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนบ้านหนองธง  รหัส  93010213
  ครู รักษาราชการแทน  นางบุญตา ประทีปไพศาลกุล
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074685738

  
ภาพสมาชิก
   101   โรงเรียนมิตรมวลชน 1  รหัส  93010214
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายปรีชา พลอยดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   102   โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว  รหัส  93010215
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธาดา เจริญฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   103   โรงเรียนบ้านโคกสัก  รหัส  93010216
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาววราภรณ์ เพชรมณี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   104   โรงเรียนวัดลอน  รหัส  93010217
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายโชคดี มุสิกะสังข์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   105   โรงเรียนบ้านต้นสน  รหัส  93010218
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางจุติมา เส็นหละ
  ที่ตั้ง  99 ม.4 ตำบลโคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
  เบอร์โทร  0862932418

  
ภาพสมาชิก
   106   โรงเรียนวัดรัตนวราราม  รหัส  93010219
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุมารถ เงินละเอียด
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074697166

  
ภาพสมาชิก
   107   โรงเรียนวัดสังฆวราราม  รหัส  93010220
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายบุญเติม แดงช่วง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
   108   โรงเรียนวัดปัณณาราม  รหัส  93010221
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายทวี อินถิติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   109   โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว  รหัส  93010223
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายบุญเติม แดงช่วง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   110   โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า  รหัส  93010224
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุนทร เกิดณรงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   111   โรงเรียนวัดนาปะขอ  รหัส  93010225
  ครู รักษาราชการแทน  นางสาวนัฏกานต์ ไชยนุรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   112   โรงเรียนวัดโตนด  รหัส  93010226
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายสุนทร เกิดณรงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  898779114

  
   113   โรงเรียนวัดนาหม่อม  รหัส  93010227
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายสุมารถ เงินละเอียด
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140
  เบอร์โทร  0887862027

  
   114   โรงเรียนบ้านปากพล  รหัส  93010228
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.