วันที่   8   เมษายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์  2  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-12.00   - ประชุมฝ่ายปฎิคม  15  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม