วันที่   30   เมษายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการประสานแผนการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาด้วยรูปแบบออนไลน์  20  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ