วันที่   25   พฤษภาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการโรงเรียน  6  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - การติดตามจัดซื้อคอมพิวเตอร์  7  นางสาววรรณฤดี อ่อนดำ