วันที่   21   พฤษภาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - ประชุมพี่เลี้ยงการประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา  10  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-12.00   - ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  30  นางธัญสินี สุกแป้น