วันที่   27   พฤษภาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-12.00   - สพฐ.ทดสอบระบบประชุมทางไกลระบบ DMC ปีการศึกษา 2564  2  นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น