วันที่   28   พฤษภาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-12.00   - สพฐ.ประชุมทางไกลระบบ DMC ปีการศึกษา 2564  2  นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่  25  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่  25  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม