วันที่   10   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ประชุมทางไกลกับโรงเรียนในสังกัดผ่านโปรแกรม Zoom  10  นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น