วันที่   7   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน , การสังเคราะห์ภาระงานของกลุ่มอำนวยการ และเรื่องออ่นๆ  15  นางธัญสินี สุกแป้น
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - การสังเคราะห์ SAR  21  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ