วันที่   8   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - การสังเคราะห์ SAR  21  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ