วันที่   22   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - การประกวดนวัตกรรม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  37  นางประไพ สมัครพงษ์