วันที่   25   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   -  - การประกวดนวัตกรรม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  37  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - ประชุมนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา (คณะประกันฯ)  17  นางยินดี บุญทอง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 13.00-16.30   -  ชี้แจงรายละเเอียดจัดซื้อจัดจ้างแนวทางปฏิบัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวง  50  นางสาววรรณฤดี อ่อนดำ
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-12.00   - การประชุมเพื่อชี้แจงแบบประเมินความพึงพอใจโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference  4  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ