วันที่   26   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - การประเมินคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต (โรงเรียนเอาจัดสถานที่จัดนิทรรศการ)  20  นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร