วันที่   27   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - การประเมินคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โรงเรียนจัดสถานที่จัดนิทรรศการ  20  นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร