วันที่   28   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงรายละเอียด แนวทางปฏิบัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวง  80  นางสาววรรณฤดี อ่อนดำ
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - ประชุมผ่านระบบทางไกล การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ (Video Conference)  ึ7  นางศารัตน์ เรืองแก้ว