วันที่   29   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - ประชุมทางไกลระบบ Zoom โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุธ  30  นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 13.00-16.30   - ประชุมกรรมการการประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สถานศึกษาใหม่  15  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม