วันที่   30   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  23  นางธัญสินี สุกแป้น
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน  20  นายรณธิชัย สวัสดิ์