วันที่   8   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564  20  นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์