วันที่   1   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมการรับประเมินผู้บริหาร  21  นางปรัชญา ทองดี