วันที่   5   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ  8  นางนิภาพร ช่วยเนียม
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  18  นางธัญสินี สุกแป้น