วันที่   9   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - ประชุมนำเสนอผลงานเพื่อเตรียมรับการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา  30  นางปรัชญา ทองดี
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมนำเสนอของผู้อำนวยการสถานศึกษา  20  นางปรัชญา ทองดี