วันที่   10   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์กับ การศึกษาเพื่อความยั่งยืน" ด้วยระบบทางไกล  10  นางยินดี บุญทอง