วันที่   12   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  20  นางสาวรุ่งฤดี มะณี