วันที่   16   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - อบรมผ่านระบบออนไลน์ : การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูฯ  2  น.ส.ภิรญา นิยมเดชา