วันที่   5   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1  10  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - เชิญประชุมพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2564  16  นางลัดดานาท เขมนาทนนท์