วันที่   17   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1  10  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใหม่/พี่เลี้ยง  23  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - ประชุมการจัดทำเอกสารโรงเรียนสุจริต  21  นางสาวชญาษร จรณโยธิน
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   -  ประชุมคณะทำงานและคณะวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  5  นางศารีญา อิสโร