วันที่   26   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการย้ายครู (กรณีพิเศษ)  5  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม