วันที่   29   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1  10  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - ประชุม Coaching Team การให้คำปรึกษา แนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ผ่านระบบ Google Meet  3  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม