วันที่   3   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - พิจารณาคัดเลือกผลงานนักเียนในโครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  7  นางลัดดานาท เขมนาทนนท์
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 13.00-16.30   - ประชุมสนทนากลุ่ม “การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา”  15  นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  13  น.ส.บุณยนุช เมืองสุข