วันที่   5   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารายใหม่  25  นายศุภชัย การนาดี