วันที่   11   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  30  นางสาวรุ่งฤดี มะณี
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  120  นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์