วันที่   10   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  120  นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - จัดเก็บข้อสอบ O-NET,RT,NT ปีการศึกษา 2563  20  นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์