วันที่   12   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณาแผนป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  25 คน  นางธัญสินี สุกแป้น