วันที่   14   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - จัดเก็บข้อสอบ O-NET,RT,NT ปีการศึกษา 2563  20  นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)  13  น.ส.บุณยนุช เมืองสุข