วันที่   18   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ - ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ Conference  7  นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว