วันที่   16   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-12.00   - ประชุมข้อราชการ ผอ.เขต  25  นายศุภชัย การนาดี