วันที่   25   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - ตรวจข้อสอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563  70  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - สนทนากลุ่ม  20  นางธัญสินี สุกแป้น
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ  8  นางนิภาพร ช่วยเนียม