วันที่   17   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุงบลงทุน  23  นางสาววรรณฤดี อ่อนดำ
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  140  นางสาวรุ่งฤดี มะณี