วันที่   19   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 13.00-16.30   - การดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  42  นางยินดี บุญทอง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-12.00   - สัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนรับทุนเพื่อพัฒนาอาหารกลางวัน โครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง”  6  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 13.00-16.30   - ประชุมข้อราชการ  40  นายศุภชัย การนาดี