วันที่   23   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดสถานที่  30  นายศุภชัย การนาดี
ห้องหม่อมจุ้ย (ห้องกาแฟ) 08.30-16.30   - รับเอกสารเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  60  น.ส.บุณยนุช เมืองสุข