วันที่   26   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการปฏิคม  11  นายศุภชัย การนาดี
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  50  นายศุภชัย การนาดี
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 13.00-16.30   - คณะทำงานการดำเนินงานซ่อมอุปกรณ์ DLTV  12  นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  3  นายศุภชัย การนาดี
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 13.00-16.30   - การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  15  น.ส.รัชนีกร เสตะพันธ์