วันที่   31   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 13.00-16.30   - ซ่อมรำมโนราห์ของเด็กนักเรียน  10  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference  5  นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว