วันที่   29   มีนาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-12.00   - ประชุคณะกรรมการฝ่าย VTR  14  นายศุภชัย การนาดี