วันที่   2   เมษายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - อบรม New GFMIS on Line  6  นางสาววรรณฤดี อ่อนดำ