วันที่   29   เมษายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด (ห้องประชุมใหญ่) 08.30-16.30   - ประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  90  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา (ห้องประชุมทางไกล) 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการประสานแผนการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาด้วยรูปแบบออนไลน์  20  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ