วันที่   7   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - อบรมพัฒนาสื่อดิจิทัล  10  นางปรัชญา ทองดี
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 13.00-16.30   - ประชุมคณะดำเนินการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ  17  นางสาวรุ่งฤดี มะณี