วันที่   8   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - อบรมพัฒนาสื่อดิจิทัล  10  นางปรัชญา ทองดี
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  10  นางสาวบุณยนุช เมืองสุข