วันที่   4   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  22  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 13.00-16.30   - ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  13  นางสาวบุณยนุช เมืองสุข