วันที่   12   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-12.00   - ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน  35  นางอัจฉราภรณ์ ณ พัทลุง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  5  นางสาวบุณยนุช เมืองสุข